Titulní stránka

Mateřská škola Dětský Svět, Opava, příspěvková organizaceMgr. Simona Bierhausová
ředitelka Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizaceKaždý rok je pro nás výzvou nových příležitostí, zážitků a zkušeností s dětmi, které budeme velmi intenzivně provázet prvopočátkem celoživotní náročné cesty za vzděláním.
Človíček, který přichází do procesu předškolního vzdělávání je plný očekávání, nadějí a my dospělí mu musíme umožnit, aby s ohledem na své možnosti získal maximum poznatků, dovedností a způsobilostí potřebných nejen pro další etapu vzdělávání, ale i pro život. Budujeme základy, na kterých bude dítě celý svůj život stavět další patra poznatků, zkušeností, bolístek, ústrků a také šťastných zážitků a prožívání. My učitelé preprimárního vzdělávání vkládáme do vzdělávacího procesu svou odbornost, pedagogickou profesionalitu, metodickou zkušenost a také lidskost, vlídnost, empatii a porozumění.
Pro děti připravujeme vzdělávání promyšleně, koncepčně a odborně na vysoké profesionální úrovni, kreativní a různorodé tak, aby je učení, které má v mateřské škole formu činností bavilo, naplňovalo a těšilo a také s cílem zajištění kvalitní přípravy pro vstup do povinného vzdělávání.
Plníme dětské potřeby bezpečí, jistoty a řádu, lásky a sounáležitosti, úcty a uznání a konečně také seberealizace a sebeuskutečnění, samostatnosti a vlastní iniciativy.
Předcházíme koncepčním vzdělávacím plánem poruchám učení, zaměřujeme se na rozvíjení dovedností dětí:
> dovednost soustředit se, nenechat se rozptylovat okolními podněty, vyslechnout instrukce a dokončit úkoly
> dovednost úsudku, logického myšlení, zobecnění a konkretizace
> dovednost motorických, grafomotorických dovedností a kresby
> dovednost zrakového vnímání a paměti
> dovednost vnímání prostoru a prostorových představ
> dovednost vnímání času a časových posloupností
> dovednost sluchového vnímaní a paměti
> dovednost diferenciace, analýzy a syntézy slova
> dovednost rozvíjení základních matematických představ
> dovednost prosociálního chování a upevňování sociálních dovedností
A to vše v úzké vazbě na rodinu a potřeby dítěte.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mařenko, řekni Ř


Ve školním roce 2015/2016 se naše mateřská škola úspěšně zapojila do rozvojového programu MŠMT: Podpora logopedické prevence ve školství v předškolním vzdělávání v roce 2016.

Škole se podařilo získat 79 642Kč, které budou využity na zvýšení odborné péče o řečový rozvoj u předškolních dětí, zejména pak u dětí, jejichž vývoj neodpovídá věkové normě, vytvoření co nejkvalitnějšího prostředí, zvýšení odborné kvalifikace v dané oblasti u vybraných pedagogů na každém pracovišti.

Za získané finance budou 4 pedagogové vyškoleni v kurzu Primární logopedická prevence ve školství. Poznatky z tohoto kurzu poté uplatní každý pedagog na svém pracovišti, kde povede kroužek logopedické prevence, vytvoří si vlastní pomůcky pro rozvoj řeči a bude organizovat společná setkání rodičů dětí z logopedického kroužku.

Všechna pracoviště budou vybavena pomůckami pro rozvoj slovní zásoby, dechová a artikulační cvičení, smyslového vnímání, zejména sluchového, které je stěžejní pro správný řečový rozvoj.

Pedagogům budou pořízeny metodické materiály k práci a logopedickým asistentům pomůcky pro reedukaci u dětí s narušenou komunikační schopností.

----------------


Zajištění dostatečného zabezpečení budov MŠ Dětský svět, OpavaMŠ Dětský svět, Opava, příspěvková organizace projekt realizovala za účelem zvýšení bezpečnosti dětí a prevence proti krádežím.
Tento projekt řeší zajištění zabezpečení čtyř budov Mateřské školy Dětský svět, příspěvkové organizace v Opavě a jeho podstatou byla instalace kamerového systému, prostřednictvím kterého došlo k monitoringu vstupů osob do objektů mateřský škol a eliminaci rizik s tím spojených.
V rámci inspekce bezpečnosti proběhla v předminulém roce (10-11/2014) ze strany Česká školní inspekce kontrola zajištění bezpečnosti ve vybraných školských zařízeních. Celkem prošlo kontrolou 49 škol a školek na území města Opavy. MŠ Dětský svět byla předmětem kontroly, ze které vzešly následující požadavky:
1) Posílení v personální oblasti;
2) Inovace nebo doplnění již existujícího technického zabezpečení;
3) Spolupráce s městskou policií, bezpečnostní službou apod.
I z výše uvedených důvodů dochází k realizaci opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v objektech uvedené MŠ.
Vše zřizovala firma SECURITY SUPPORT a. s.

----------------

Revitalizace zahrady

Revitalizace  zahrady je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu s názvem „ Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17.listopadu
a Komárov.“ 

 Vážení rodiče a přátelé Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace,

v Mateřské škole probíhá revitalizace zahrady dle projektu pana Pacnera. Práce byla zahájena začátkem června 2014 a ukončena by měla být dle plánovaného harmonogramu nejpozději 15.9.2014. Zhotovitelem úpravy zahrady jsou Ostravské stavby, a.s.


Při vstupu na školní zahradu z ulice Gudrichova,  nás vítá kamenná kompozice. Děti mohou spirálovou uličkou vyjít na rozhlednu s vyhlídkou a v zadní části zahrady zdolat kopeček a  posedět v domečku. Nízkým valem, který je propojen můstkem pak  projít až k amfiteátru. Pod amfiteátrem je v plánu  kruhový prostor se skluzavkami  využitelný například pro míčové hry. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE zahrada bude v budoucnu RADOSTí VAŠICH DĚTÍ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------